Zásady ochrany osobních údajů

Správce, společnost osobnyudaj.sk, s.r.o., IČ: 50528041, se sídlem Garbiarska 5, 040 01 Košice, prohlašuje, že ve smyslu čl. 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) přijal vhodná technická , organizační, personální a bezpečnostní opatření a záruky, aby zamezil vzniku rizika pro práva a svobody subjektů údajů.

Bezplatná cenová nabídka

Veškeré informace se můžete dozvědět na +4212/800 800 80, nebo na info@osobnyudaj.sk.

Ochrana osobních údajů

K Vašim osobním údajům přistupujeme profesionálně a citlivě:

  • V žádném případě je neposkytujeme třetím stranám.
  • Osobní údaje jsou uloženy v zabezpečené databázi s potřebou autorizovaného přístupu.
  • Získáváme od vás pouze ty údaje, které skutečně potřebujeme na zpracování Vaší objednávky.
  • Vaše údaje jsou na cestě k našemu serveru šifrované, tak, aby je nikdo nemohl po silnici dešifrovat.
  • Všichni naši pracovníci, kteří přijdou do styku s Vašimi osobními údaji byly náležitě poučeni o správném a citlivém zacházení s nimi.

Osobní údaje, které o Vás zpracováváme: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail.

Účel zpracování osobních údajů: žádost o vypracování cenové nabídky, zodpovězení žádostí o informace a jiných žádostí prostřednictvím elektronické korespondence (e-mail) nebo telefonické komunikace, poskytování služeb ve smyslu uzavřené smlouvy, nebo VOP.

Právní základy zpracování osobních údajů: čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně údajů - zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, nebo aby se na základě žádosti subjektu údajů provedly opatření před uzavřením smlouvy, a čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně údajů - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje správce nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Zveřejnění údajů: Naše společnost získané údaje v žádném případě nezveřejňuje.

Přeshraniční přenos: neuskuteční se.

Existence automatizovaného rozhodování včetně profilování: neuskuteční se.

Práva subjektu údajů

Právo na přístup k osobním údajům - Máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda se zpracovávají vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, získat kopii těchto údajů a dodatečné informace vyplývající z čl. 15 obecného nařízení o ochraně údajů. V případě, že o vás získáváme velké množství dat, můžeme od vás požadovat, abyste specifikovali svůj požadavek na okruh konkrétních údajů, které o vás zpracováváme.

Právo na opravu osobních údajů - K tomu, abychom o vás neustále zpracovávaly pouze aktuální osobní údaje potřebujeme, abyste nám jejich změnu oznámili co nejdříve jako nastane. V případě, že o vás zpracováváme nesprávné údaje, máte právo požadovat jejich opravu.

Právo na výmaz osobních údajů - Pokud budou naplněny podmínky článku 14 obecného nařízení o ochraně údajů, můžete požadovat výmaz vašich osobních údajů. O výmaz proto můžete žádat například, pokud jste odvolali váš souhlas se zpracováním osobních údajů a zároveň neexistuje jiný právní základ zpracování, nebo v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně nebo pominul účel, na který jsme vaše osobní údaje zpracovávány a nezpracovávají jejich za jiným kompatibilním účelem. Vaše údaje však nevymažeme, pokud jsou nutné pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Právo na omezení zpracování osobních údajů - Pokud budou naplněny podmínky článku 18 obecného nařízení o ochraně údajů, můžete od nás požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. O omezení proto můžete žádat například během toho, jak namítáte správnost zpracovávaných údajů nebo v případě, že je zpracování nezákonné a vy si nepřejete, abychom údaje vymazali, ale potřebujete, aby jejich zpracování bylo omezeno během toho jak si uplatníte vaše práva. Vaše údaje nadále zpracováváme, pokud existují důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Právo na přenosnost osobních údajů - Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu nebo prováděny za účelem plnění smlouvy uzavřené s vámi a zároveň prováděny automatizovanými prostředky, máte právo od nás obdržet vaše osobní údaje, které jsme od vás získali v běžně používaném strojově čitelném formátu. Pokud o to budete mít zájem a bude to technicky možné, vaše osobní údaje přeneseme přímo k jinému správci. Toto právo nebude možné uplatnit na zpracování vykonávané z důvodu plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Právo nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů - Pokud zpracováváme vaše osobní údaje z důvodu plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nám svěřené, nebo pokud je zpracování prováděno na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, máte právo namítat proti takovému zpracovávání . Na základě vaší námitky zpracovávání osobních údajů omezíme a pokud nepreukážeme závažné oprávněné důvody zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, osobní údaje nadále zpracovávat nebudeme a vaše osobní údaje smažeme. Máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Po vznesení námitky vaše osobní údaje již na tento účel zpracovávat nebudeme.

Právo podat stížnost - Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s Nařízením, resp. Zákonem, máte právo podat stížnost na jeden z příslušných orgánů dozoru, zejména v členském státě vašeho obvyklého pobytu, místa výkonu práce nebo v místa údajného porušení. Pro území České republiky je kontrolním orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; tel. číslo: +420 234 665 800; mail: posta@uoou.cz, https://www.uoou.cz.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů - Pokud je zpracovávání Vašich osobních údajů založené na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu však nemá vliv na již provedené zpracování. Pokud se kdykoliv později rozhodnete, že máte zájem být znovu kontaktován, svůj odvolán souhlas (respektive podanou námitku) můžete kdykoliv znovu udělit, a to kteroukoliv výše uvedenou formou kontaktu.

Zásady používání souborů cookies

V souladu se Zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů si vás dovolujeme informovat o používání cookies a upoutat vaši pozornost na možnost změny nastavení svého internetového prohlížeče pro případ, že vám aktuální nastavení využívání cookies nevyhovuje.

Co jsou cookies?

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou být do internetového prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. smartphone nebo tablet). Soubory cookies se ukládají do složky pro soubory vašeho internetového prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, z níž pocházejí, a datum svého vzniku. Při další návštěvě stránky webový prohlížeč znovu načte soubory cookies a tyto informace odešle zpět webové stránce, která původně cookies vytvořila. Soubory cookies, které používáme, nepoškozují váš počítač.

Používání cookies

Používáním stránek provozovaných NANOOU vyjadřujete souhlas s použitím cookies v souladu s nastavením vašeho internetového prohlížeče. Pokud navštívíte naše webové stránky, v prohlížeči máte povoleno přijímání souborů cookies, neprovedete změnu nastavení vašeho internetového prohlížeče a pokračujete v návštěvě našich web stránek, považujeme to za přijetí našich podmínek používání souborů cookies. 

Proč používáme cookies?

Cookies používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat naše služby, přizpůsobit jejich vašim zájmům a potřebám a zlepšovat jejich strukturu a obsah i na vytváření zajímavých nabídek pro vás. NANOOU nepoužívá údaje získané používáním cookies jako kontaktní údaje na kontaktování vás prostřednictvím pošty, elektronické pošty nebo telefonu. 

Jak můžete nastavení cookies změnit?

Většina internetových prohlížečů je původně nastavena na automatické zapnuté cookies. Toto nastavení lze změnit zablokováním cookies nebo upozorněním v případě, že se mají cookies poslat do vašeho zařízení. Instrukce na změnu cookies najdete ve volbě "pomoc" každého prohlížeče. Pokud používáte různé zařízení pro přístup k stránkám (např. počítač, smartphone, tablet), doporučujeme každý prohlížeč na každém zařízení přizpůsobit vašim preferencím cookies. 

Proč si ponechat nastavení cookies?

Používání cookies a jejich povolení ve webovém prohlížeči je na vašem rozhodnutí. V případě změny jejich nastavení však mohou mít některé naše webové stránky omezenou funkčnost a snížený uživatelský komfort.

Kontaktní formulář

Vypracování bezpečnosti dokumentace ve smyslu GDPR od 139 € s pojištěním.

osobniudaj.cz, s.r.o. Nobelova 812/4,
160 00 00 Praha 6 - Vokovice

Nezávazná cenová nabídka zdarma

od 139€ s pojištěním

Poskytli jsme služby
více než
11 500 klientům

Bezplatná cenová nabídka