GDPR pre obce a mestá

Obce a mestá pri prenesenom výkone štátnej moci pracujú s veľkým množstvom osobných údajov, a preto sa na nich vzťahuje nariadenie GDPR, ktoré sa uplatňuje od 25. mája 2018.

Bezplatná cenová nabídka

Obec a mesto ako orgán verejnej moci prichádza do styku s osobnými údajmi rôznych kategórií – od základných údajov, ktorými sú napríklad meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, kontaktné údaje, spracúva obec a mesto v niektorých prípadoch aj citlivé osobné údaje, ktoré sa týkajú ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity dotknutej osoby. Obec alebo mesto zriaďuje materské a základné školy, kde sa spracúvajú osobné údaje detí a ich zákonných zástupcov. Medzi dotknuté osoby tak patria nielen obyvatelia obce alebo mesta, ale aj zamestnanci, uchádzači o zamestnanie, žiaci, ich rodičia a blízke osoby a iné osoby, ktoré sa nachádzajú na území obce alebo mesta. Všetkým týmto dotknutým osobám musí obec alebo mesto poskytnúť primeranú ochranu osobných údajov. Obce a mestá taktiež prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi aj pri monitorovaní ulíc prostredníctvom kamerového informačného systému.

Takmer pri každom úkone sa musí obec či mesto vysporiadať s nakladaním s osobnými údajmi, pričom dodržiavanie nariadenia GDPR si vyžaduje prijať rozsiahle administratívne úkony, ako aj technické a organizačné opatrenia. Nariadeniu GDPR sa tak žiadna obec alebo mesto nevyhne.

Povinnosti pre obce a mestá

Obce a mestá majú podľa nariadenia GDPR celý rad prísnejších povinností, ktoré musia v oblasti ochrany osobných údajov plniť.

Sankcie pre obce a mestá

V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z nariadenia GDPR môže byť obci alebo mestu uložená pokuta až do výšky 20 miliónov eur.

Potrebujete pomôcť?

Ak si nie ste istý, ako sa ochrana osobných údajov dotýka plnenia úloh obce alebo mesta, neváhajte nás kontaktovať. Ochotne Vám vysvetlíme celú problematiku ochrany osobných údajov a odpovieme na Vaše otázky.

Kontaktní formulář

Vypracování bezpečnosti dokumentace ve smyslu GDPR od 139 € s pojištěním.

osobniudaj.cz, s.r.o. Nobelova 812/4,
160 00 00 Praha 6 - Vokovice

Nezávazná cenová nabídka zdarma

od 139€ s pojištěním

Poskytli jsme služby
více než
11 500 klientům

Bezplatná cenová nabídka

Otázky a odpovědi

Vážený klient, pokud jste nenašli
to co hledáte, nevahejte
nás kontaktovat.

Kontaktovat